+ 48 690 333 735

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ JURAJSKA RYBA”
ogłasza
KONKURS nr 1/2017/II
na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”
W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem
Operacyjnym „RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 2.2.2

TWORZENIE STAŁEJ I PRZENOŚNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ, HANDLOWEJ ORAZ EKSPOZYCYJNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE

Cel 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, § 2 pkt. 4 – Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Zakres tematyczny operacji :
a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub
b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

1. Termin i miejsce składania wniosków.
18.09.2017r. – 02.10.2017 r.
Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach urzędowania biura: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym
skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna
zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników.
Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

2. Forma wsparcia : Refundacja
Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych
kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85 % tych kosztów do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

3. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi :
a) być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, tzn. z celem ogólnym 2: Zachowanie , ochrona i promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; z celem szczegółowym 2.2: Specyfika obszaru wspiera rozwój społeczny związany z tradycją i kulturą rybacką obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; przedsięwzięciem 2.2.2 : Tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej oraz jej wyposażenie.
b) realizować wskaźniki określone w LSR,
c) spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:
– zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR
wskaźników
– jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
d) inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących
Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”.

4. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. jurajskaryba.pl . W konkursie obowiązują lokalne kryteria wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 137
Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych)

5. Informacja o wymaganych dokumentach.
a) wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.
b) upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

6. Limit środków dostępnych w naborze : 220 000,00 zł.

7. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl,   w zakładce: „ Konkursy” – Dokumenty konkursowe

8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
a) wskaźnik rezultatu: liczba osób, które otrzymały materiały promujące specyfikę obszaru
b) wskaźnik produktu: liczba miejsc ekspozycji

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz wniosku o dofinansowanie- obowiązuje od 14.07.2017r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązuje od 14.07.17r.

Biznes Plan uproszczony obowiązuje od 14.07.2017r.

Formularz wniosku o płatność. Obowiązuje od 14.07.2017r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. Obowiązuje od 14.07.2017r.

Karta zgodności operacji z celami PO RYBY 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie . Zestawienie rzeczowo finansowe operacji. Obowiązuje od 14.07.17r.

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Harmonogram wypłaty zaliczki. Obowiązuje od 14.07.17r.

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie. Wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki. Obowiązuje od 14.07.17r.

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie. Harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych. Obowiązuje od 14.07.17r.

Wyodrębniona księgowość dla osób fizycznych. Wykaz faktur.

Wzór umowy o dofinansowanie, obowiązuje od 14.07.2017r.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualna od 18.08.2017r.