+ 48 690 333 735

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA”

ogłasza

KONKURS nr 3/2017/III

Na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 2.2.1

PROMOCJA SPECYFIKI OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA” W TYM DZIAŁANIA O CHARAKTERZE REKREACYJNYM, KULINARNYM, KULTURALNYM, WYSTAWIENNICZYM

Cel 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, § 2 pkt. 4 – Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Zakres tematyczny operacji :

a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub

b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

1. Termin i miejsce składania wniosków.

01.12.2017r. – 15.12.2017 r.

Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach urzędowania biura: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników. Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

2. Forma wsparcia : Refundacja

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85 % tych kosztów do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

3. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi :

a) być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, tzn. z celem ogólnym 2: Zachowanie , ochrona i promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; z celem szczegółowym 2.2: Specyfika obszaru wspiera rozwój społeczny związany z tradycją i kulturą rybacką obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; przedsięwzięciem 2.2.1. Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym.

b) realizować wskaźniki określone w LSR,

c) spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:

– zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników

– jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

d) inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących

Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”.

4. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. jurajskaryba.pl . W konkursie obowiązują lokalne kryteria wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 137

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych)

5. Informacja o wymaganych dokumentach.

a) wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.

b) upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

6. Limit środków dostępnych w naborze : 190 000,00 zł.

7. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl, w zakładce: „Dokumenty konkursowe do pobrania”

8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

a) wskaźnik rezultatu: liczba osób, które otrzymały materiały promujące specyfikę obszaru

b) wskaźnik produktu: liczba wydarzeń promujących specyfikę obszaru

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz wniosku o dofinansowanie, aktualny od 06.09.2017

Biznes Plan Uproszczony, obowiązuje od 06.09.2017

Instrukcja wypełniania wniosku, obowiązuje od 06.09.2017

Formularz wniosku o płatność, obowiązuje od 06.09.2017

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność, obowiązuje od 06.09.2017r.

Karta zgodności operacji z celami PO RYBY 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji

Załącznik-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe , obowiązuje od 06.09.2017r.

Załącznik-nr-2_harmonogram_zaliczki, obowiązuje od 06.09.2017r.

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie. Wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki.

Załącznik-nr-4-harmonogram-działań-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych 06.09.2017r.

Wyodrębniona księgowość dla osób fizycznych.Wykaz faktur.

Wzór-umowy-o-dofinansowanie 06.09.2017r.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualna od 18.08.2017r.