+ 48 690 333 735

Ewaluacja strategii wynika z ustanowionych w niej zapisów. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą się z w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku. Niemniej potrzeba ewaluacji wynika również z samego procesu realizacji Strategii oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości podejmowanych interwencji. Zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że konieczna jest analiza Strategii pod kątem jej aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań.

Rzetelne ocenienie Strategii na tym etapie wdrażania wymaga nie tylko przyjrzenia się uzyskanym efektom, ale także samemu procesowi, aby można było zidentyfikować elementy wymagające poprawy. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie aktualizacji Strategii oraz innych dokumentów Stowarzyszenia, ale również uwzględnione przez RLGD w kolejnym okresie programowania 2021-2027.

Poniżej do pobrania 

Raport z zewnętrznej ewaluacji LSR: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2023/04/Raport.pdf

Raport został zaprezentowany i szeroko omówiony podczas Walnego Zgromadzenia Członów Stowarzyszenia w dniu 18.04.2023r.