+ 48 690 333 735

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” serdecznie zaprasza mieszkańców gmin objętych zasięgiem działania Stowarzyszenia, na towarzyskie zawody wędkarskie, które odbędą się dnia 04 Czerwca 2022r o godz: 14:00, na zbiorniku przy ul. Tartacznej w Szczekocinach.

Celem zawodów jest integracja lokalnego społeczeństwa, propagowanie spożycia ryb słodkowodnych oraz promocji ryb jako produktu lokalnego.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Operacja własna RLGD „Jurajska Ryba” pod tytułem „ Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów z terenu RLGD „Jurajska Ryba” oraz promowanie ryby jako produktu lokalnego” , realizowana jest w ramach: Celu ogólnego nr 1 – Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, Celu szczegółowego nr 1.2 – Nowe oraz rozwijające się rynki zbytu produktów rybackich RLGD „Jurajska Ryba”, oraz Przedsięwzięcia P.1.2.2 – Tworzenie sieci współpracy gospodarczej, społecznej i/lub naukowej o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.