+ 48 690 333 735

W związku z umieszczeniem w dniu 31 Grudnia 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” ogłoszenia o planowanej do realizacji operacji własnej RLGD, informujemy, że w terminie 30 dni od zamieszczenia w/w informacji, tj. do godziny 15:30 dnia 31.01.2021 r., żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację w ramach : Celu ogólnego nr 1 – Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, Celu szczegółowego nr 1.2 – Nowe oraz rozwijające się rynki zbytu produktów rybackich RLGD „Jurajska Ryba”, oraz Przedsięwzięcia P.1.2.2 – Tworzenie sieci współpracy gospodarczej, społecznej i/lub naukowej o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, przygotuje i przekaże do oceny Rady Stowarzyszenia – RLGD „Jurajska Ryba”