+ 48 690 333 735

Dnia 05.07.2019r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2019/I, 2/2019/I, 3/2019/I, 4/2019/I, 5/2019/I.

W ramach konkursu nr 1/2019/I P 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE RYBACKIM

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-rankingowa-1.pdf

W ramach konkursu nr 2/2019/I P 2.1.2 SPÓJNY SYSTEM INFORMACJI I PROMOCJI OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-rankingowa-2.pdf

W ramach konkursu nr 3/2019/I P 1.1.3 REWITALIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH I TERENÓW PRZYLEGŁYCH O WALORACH REKREACYJNYCH, EDUKACYJNYCH I PRZYRODNICZYCH

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-rankingowa-3.pdf

W ramach konkursu nr 4/2019/I P 1.2.1 RYBACY, PRZEDSIĘBIORCY BRANŻY RYBACKIEJ, ORGANIZACJE SPOŁECZNE I INSTYTUCJE PUBLICZNE UCZESTNIKAMI I/LUB ORGANIZATORAMI WYDARZEŃ LOKALNYCH, REGIONALNYCH I PONADREGIONALNYCH.

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-rankingowa-4.pdf

W ramach konkursu nr 5/2019/I P 1.1.2 ODPOWIEDNIE DO POTRZEB WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W SEKTORZE RYBACKIM

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-rankingowa-5.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Rejestr Członków Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba” http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/07/Rejestr-Członków-Rady-Programowej-ze-wskazaniem-powiązań.pdf

Protokół nr 2/2019 z posiedzenia Rady Programowej RLGD ” Jurajska Ryba”

Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski. Przywitał zebranych członków Rady oraz pracowników Biura. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 12 członków Rady Programowej co stanowi kworum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni członkowie Rady : Robert Skalski i Ryszard Miszczyk zgłosili swoją nieobecność na kilka dni przed posiedzeniem Rady, natomiast Ryszard Sosnowski zgłosił swoje spóźnienie. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i wobec niezgłoszenia żadnych uwag został on przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Wybór Sekretarza posiedzenia.

Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia Panią Agnieszkę Wojewoda, pracownika biura, jej kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący przedłożył do zaktualizowania członkom Rady rejestr członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań oraz poprosił o członków Rady o podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu z terminu : 20.05.2019-03.06.2019 ogłoszonego na przedsięwzięcia LSR

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przypomniał pozostałym członkom Rady procedurę wyboru operacji i Regulamin Rady Programowej. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ze złożonymi wnioskami za pomocą aplikacji internetowej wspomagającej pracę Rady (OMIKRON – NABORY). Wnioski dostępne były również w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia. Członkowie Rady mieli obowiązek ocenić wnioski, które zostały im udostępnione w aplikacji , uwzględniając ocenę wstępną dokonaną przez pracowników biura. Rada przystąpiła do oceny wniosków przy pomocy aplikacji OMIKRON – NABORY, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kontrola parytetów, kworum oraz grup interesów odbywała się poprzez aplikację OMIKRON – NABORY.

I. Przedsięwzięcie P.1.3.1 – „Rozpoczynanie działalności gospodarczej w sektorze rybackim”

1. Nr wniosku: 1/1/2019/I – „Rozpoczynanie działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych na terenie RLGD „Jurajska Ryba””

Wnioskodawca : Alicja Bendkowska

Głosowało: 12 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 69,42 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 69 000,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 1/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

II. Przedsięwzięcie P.2.1.2 – „ Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba””

Wnioskodawca : Gmina Szczekociny

1. Nr wniosku : 1/2/2019/I – „ Z rybactwem w tle – montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny”

Głosowało: 11 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 77,73 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 2/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

2. Nr wniosku : 2/2/2019/I – „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez wykonanie tablic informacyjno promocyjnych na terenie gminy Irzadze”

Wnioskodawca : Gminna Biblioteka Publiczna

Głosowało: 11 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 70,64 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia: Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 3/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

3. Nr wniosku : 3/2/2019/I – „Sąsiedzi zza miedzy – promocje regionu RLGD „Jurajska Ryba””

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

Głosowało: 11 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 70,09 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 4/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

4. Nr wniosku : 4/2/2019/I – „Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba” na terenie Gminy Lelów”

Wnioskodawca : Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lelów

Głosowało: 11 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 78,55 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 5/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

5. Nr wniosku : 5/2/2019/I – „Materiały promocyjno-informacyjne dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba””

Wnioskodawca : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 80,77 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 6/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

6. Nr wniosku : 6/2/2019/I- „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego obszaru RLGD „Jurajska Ryba” poprzez zakup gadżetów reklamowych”

Wnioskodawca : Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 66,77 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 7/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

7. Nr wniosku : 7/2/2019/I – „Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów”

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 67,08 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 8/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

8. Nr wniosku : 8/2/2019/I – „Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RLGD „Jurajska Ryba” , poprzez montaż witaczy na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Głosowało: 11 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 62,73 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 9/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

9. Nr wniosku : 9/2/2019/I – „Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba” na terenie Gminy Koniecpol”

Wnioskodawca : Dom Kultury w Koniecpolu

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 67,62 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 10/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

III. Przedsięwzięcie P.1.1.3 – „Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych

1. Nr wniosku : 1/3/2019/I – „Rewitalizacje zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne”

Wnioskodawca : Gmina Szczekociny

Głosowało: 11 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 72,36 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 282 300 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 11/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

2. Nr wniosku : 2/3/2019/I – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja”

Wnioskodawca : Gmina Przyrów

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 75,08 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 225 021 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 12/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

IV. Przedsięwzięcie P. 1.2.1 – „Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych

1. Nr wniosku : 1/4/2019/I – „Rybacki Piknik Rodzinny w Szczekocinach”

Wnioskodawca : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

Głosowało: 11 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 74,73 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 13/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

2. Nr wniosku : 2/4/2019/I – „ Jurajska Ryba po irządzku wydarzenie promujące rybołówstwo i akwakulturę na terenie gminy Irządze”

Wnioskodawca : Gminna Biblioteka Publiczna

Głosowało: 11 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia jeden członek Rady w czasie głosowania był nieobecny na sali

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 73,91 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 14/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

3. Nr wniosku : 3/4/2019/I – „Taaaka Ryba”

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

Głosowało: 11 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 73,36 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia: Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 15/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

4. Nr wniosku : 4/4/2019/I – „Promowanie działania rybnego podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „ XVIII Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultury”

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 81,77 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 16/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

5. Nr wniosku : 5/4/2019/I – „Organizacje wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe Złotopotockiej Krainy Pstrąga”

Wnioskodawca : Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 66,85 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 17/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

6. Nr wniosku : 6/4/2019/I – „ Noc rozmaitości w Żarkach. Organizacja imprezy promującej RLGD „Jurajska Ryba””

Wnioskodawca : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 84,62 punkty, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 18/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

7. Nr wniosku : 7/4/2019/I – „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą – promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury”

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 77,54 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 19/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

8. Nr wniosku : 8/4/2019/I – „Z rybką w Dąbrowie Zielonej”

Wnioskodawca : Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Głosowało: 11 członków Rady, dwóch członków Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 69,82 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 700 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 20/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

9. Nr wniosku : 9/4/2019/I – „Karp na dożynkach gminnych w Koniecpolu”

Wnioskodawca : Dom Kultury w Koniecpolu

Głosowało: 13 członków Rady

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 66,62 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 17 777 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 21/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

V. Przedsięwzięcie P. 1.1.2 – „Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa w sektorze rybackim”

1. Nr wniosku : 1/5/2019/I – „ Tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa”

Wnioskodawca : Andrzej Grzesiak

Głosowało: 12 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonało samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 67,33 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 97 686 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 22/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

2. Nr wniosku : 2/5/2019/I – „Utworzenie instalacji paneli fotowoltaicznych w celu ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych”

Wnioskodawca : Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Głosowało: 12 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 59 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 91 996,34 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 23/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

3. Nr wniosku : 3/5/2019/I – „Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego”

Wnioskodawca : Wojciech Kuczera

Głosowało: 12 członków Rady, jeden członek Rady z powodów osobistych dokonał samowykluczenia.

Ocena zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”:

Członkowie Rady dokonali oceny zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR i jednogłośnie uznali operację za zgodną z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i LSR.

Ocena według zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Członkowie Rady dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja uzyskała 66,25 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum – 55 punktów.

Ustalenie kwoty wsparcia:

Kwota wsparcia została jednogłośnie ustalona w wysokości 50 024 ,00 zł

Podjęcie Uchwały

Przewodniczący Rady Programowej Sławomir Włodarski przedstawił członkom Rady projekt uchwały nr 24/II/2019 w sprawie wybrania operacji do finansowania, która została przyjęta jednogłośnie

Po przeprowadzeniu poszczególnych głosowań sporządzone zostały uchwały zatwierdzające listy rankingowe wniosków wybranych do finansowania.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Programowej Sławomira Włodarskiego projektu uchwały na 25/II/2019 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wnioskó wybranych w konkursie nr 1/2019/I, członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 26/II/2019 w sprawie zatwierdzenia list rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 2/2019/I , która została jednogłośnie podjęta. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 27/II/2019 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wybranych w konkursie nr 3/2019/I, która również została przyjęta jednogłośnie. Kolejno została odczytana uchwała nr 28/II/2019 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wybranych w konkursie 4/2019/I i została przyjęta jednogłośnie, następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 29/II/2019 w sprawie zatwierdzenie listy rankingowej wniosków wybranych w konkursie 5/2019/I, która również została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Programowej z racji pełnienia swojej funkcji, na posiedzeniu Rady pełni funkcję arbitrażową w przypadku kwestii spornych związanych z zastosowaniem kryteriów oceny operacji. W przypadku oceny wniosków w konkursach nr 1/2019/I ,nr 2/2019/I, nr 3/2019/I, nr 4/2019/I, nr 5/2019/I oceny członków Rady nie budziły dużych zastrzeżeń i nie była konieczna interwencja Przewodniczącego Rady.

Wolne wnioski i zapytania.

Wobec braku wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Programowej podziękował wszystkim obecnym na posiedzeniu za poświęcony czas na ocenę wniosku i zakończył obrady.