+ 48 690 333 735

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030) –projekt w załączeniu.

Dotychczasowe prace nad strategią odbywały się m.in. w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, który w sposób istotny wpłynął na doprecyzowanie zapisów strategii. Dokument uwzględnia również wnioski płynące z 16 diagnoz regionalnych sporządzonych przez wojewódzkie Zespoły analizujące szansy i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich (utworzone przez Wojewodów we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego) oraz wnioski niezależnych ekspertyz i oceny ex-ante.

Uwagi, wnioski, opinie na załączonym formularzu, prosimy przesyłać do Biura KRIR do dnia 26 czerwca br. na adres: kuznowicz@krir.pl w celu przygotowania wspólnego stanowiska Izb w tym zakresie.

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZRWRiR_2030.pdf

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/06/Formularz_zgłaszania_uwag_SZRWRiR.doc