+ 48 690 333 735

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

Termin posiedzenia: 22.01.2018 r., godz. 14.00

Miejsce posiedzenia: Siedziba RLGD „Jurajska Ryba”, Przyrów ul. Rynek 17

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Zapoznanie się z protokołem nr 4/2017 z posiedzenia Rady Programowej z dnia 30 października 2017 roku;

3. Wybór sekretarza posiedzenia;

4. Rozpatrzenie i ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru z terminu 01.12.2017 – 15.12.2017, oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania:

przedsięwzięcie P.2.1.1 – Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury

przedsięwzięcie P.2.2.1 – Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym i wystawienniczym.

przedsięwzięcie P.1.2.1 – Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych.

5.Wolne wnioski i zapytania;

6. Zamknięcie posiedzenia.

Aplikacja Omikron, panel logowania dla Radnego:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=503500d591bbecffa7b208d9544b96bf&&c=1&&d=1&&osoba=