+ 48 690 333 735

Zarząd RLGD „Jurajska Ryba”

Zarząd jest organem stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” wybieranym i odwoływanym przez Walne Zebranie Członków. Statut określa jego skład, długość kadencji oraz kompetencje. Zarząd składa się z 10 członków, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, sekretarza i Skarbnika. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Pracy Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków RLGD i skreślanie z listy członków,
2) przyjmowanie pisemnych rezygnacji z pełnienia funkcji członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) reprezentowanie RLGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie bieżącą pracą RLGD,
5) zwoływanie Walnego Zebranie Członków,
6) zatwierdzenie Regulaminu Zatrudnienia Pracowników,
7) zatrudnianie i ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Biura RLGD,
8) uchwalanie regulaminu pracy Biura RLGD,
9) opracowanie i przyjmowanie szczegółowych zasad i procedur funkcjonowania Rady wynikających z Regulaminu Rady i LSR,
10) opracowanie i aktualizacja LSR oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, w szczególności procedur, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
11) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie,
12) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów szczegółowych,
13) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
14) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR,
15) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
16) zatwierdzanie rocznego Planu finansowego RLGD,
17) sporządzanie sprawozdań z działalności RLGD.

 

Skład Zarządu RLGD „Jurajska Ryba”:
Robert Nowak – Prezes Zarządu
Gustaw Piśkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Perliński – Wiceprezes Zarządu
Joanna Ścigaj – Sekretarz
Krzysztof Molenda – Skarbnik
Jacek Marczyński – Członek Zarządu
Paweł Ćwikliński – Członek Zarządu
Zbigniew Oduliński – Członek Zarządu
Klemens Podlejski – Członek Zarządu
Mirosław Nowak – Członek Zarządu