+ 48 690 333 735

Walne Zebranie Członków RLGD „Jurajska Ryba”

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą RLGD „Jurajska Ryba”. WZC jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków RLGD.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie kierunków i programu działania RLGD,
2) ustalenie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w granicach określonych Statutem
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalenie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia RLGD do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania RLGD,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków RLGD,
10) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11) uchwalenie regulaminu obrad Rady RLGD,
12) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
13) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych RLGD,
14) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju.