+ 48 690 333 735

Rada Programowa RLGD „Jurajska Ryba”

Rada RLGD „Jurajska Ryba” jest organem decyzyjnym stowarzyszenia. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków RLGD spośród członków stowarzyszenia. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Skład ten powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady, który organizuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, zwoływanym odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez RLGD. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, przed pierwszą oceną operacji, którą przeprowadzają.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
1) wybór i ustalenie kwoty wsparcia operacji, które maja być realizowane w ramach opracowanej przez RLGD LSR oraz , w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wybór ten jest dokonywany w formie Uchwały Rady zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2) rozpatrywanie odwołań od uchwały, o której mowa wyżej.

Rada RLGD „Jurajska Ryba” została wybrana na Walnym Zebraniu Członków.

Skład Rady RLGD „Jurajska Ryba”
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Irządze
Gmina Żytno
Zbigniew Kołodziej
Jerzy Motłoch
Robert Skalski
Sylwia Nowak
Paulina Kępska
Jan Gil
Ryszard Sosnowski
Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny