+ 48 690 333 735

Rada Programowa RLGD „Jurajska Ryba”

Rada RLGD „Jurajska Ryba” jest organem decyzyjnym stowarzyszenia. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków RLGD spośród członków stowarzyszenia. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Skład ten powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady, który organizuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, zwoływanym odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez RLGD. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, przed pierwszą oceną operacji, którą przeprowadzają.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
1) wybór i ustalenie kwoty wsparcia operacji, które maja być realizowane w ramach opracowanej przez RLGD LSR oraz , w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wybór ten jest dokonywany w formie Uchwały Rady zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2) rozpatrywanie odwołań od uchwały, o której mowa wyżej.

Rada RLGD „Jurajska Ryba” została wybrana na Walnym Zebraniu Członków.

Skład Rady RLGD „Jurajska Ryba”
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Irządze
Miasto i Gmina Szczekociny
Gmina Żytno
Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg”
Alojzy Kuczera
Robert Skalski
Ryszard Miszczyk
Paulina Wójcik
Jan Gil
Ryszard Sosnowski
Agnieszka Kuta-Janikowska
Joanna Ścigaj

Michał Fiuty

Spłdzielcza Agrofirma Szczekociny