+ 48 690 333 735

„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej” II etap

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano: ciąg pieszy o szerokości 1,5m oraz ciąg pieszo – rowerowy o szerokościach 4,0m i 2,5m, montaż elementów małej architektury, plac zabaw o nawierzchni piaskowej wraz z montażem urządzeń zabawowych, nasadzenie drzew liściastych, oraz montaż 4 szt. stanowisk wędkarskich.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 lutego 2019