+ 48 690 333 735

Komisja Rewizyjna RLGD „Jurajska Ryba” jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia, który w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz RLGD złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności RLGD,
2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
3) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
4) występowanie do władz RLGD z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna RLGD „Jurajska Ryba” została wybrana na Walnym Zebraniu Członków i składa się z 3 członków.

Skład Komisji Rewizyjnej RLGD „Jurajska Ryba”


Katarzyna Gil – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Robert Deska – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Kuta-Janikowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Majda – Członek Komisji Rewizyjnej