+ 48 690 333 735

Komisja Rewizyjna RLGD „Jurajska Ryba”

Komisja Rewizyjna RLGD „Jurajska Ryba” jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia, który w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz RLGD złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności RLGD,
2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
3) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
4) występowanie do władz RLGD z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna RLGD „Jurajska Ryba” została wybrana na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 17 sierpnia 2015 r. w Przyrowie i składa się z 5 członków.

Skład Komisji Rewizyjnej RLGD „Jurajska Ryba”
Sylwia Kozioł – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Robert Deska – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sławek Karoń – Członek Komisji Rewizyjnej
Dariusz Czyż – Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Majda – Członek Komisji Rewizyjnej