+ 48 690 333 735

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„ JURAJSKA RYBA”

ogłasza

KONKURS nr 1/2017/I

na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem

Operacyjnym „RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.1.1

BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I/LUB ADAPTACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH GOSPODARCE RYBACKIEJ OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”, POPRAWA

DOSTĘPNOŚCI DO TYCH OBIEKTÓW, WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W SPRZĘT,

URZĄDZENIA I/LUB TECHNOLOGIĘ.

Cel 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, § 2 pkt. 1 – Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Zakres tematyczny operacji :

a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub

b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o których mowa w lit. a

1. Termin i miejsce składania wniosków.

08.05.2017r. – 26.05.2017 r.

Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach urzędowania biura: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji

papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym

skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna

zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników.

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu

i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

2. Forma wsparcia : Refundacja

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych

kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż

300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

3. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi :

a) być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, tzn. z celem ogólnym 1: Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie

obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; z celem szczegółowym 1.1: Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura

podmiotów sektora rybackiego oraz z przedsięwzięciem 1.1.1 : Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i/lub technologię.

b) realizować wskaźniki określone w LSR,

c) spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:

– zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR

wskaźników

– jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

d) spełniać inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących

Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”.

4. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. jurajskaryba.pl . W konkursie obowiązują Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 137

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych)

5. Informacja o wymaganych dokumentach.

a) wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.

b) upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

6. Limit środków dostępnych w naborze : 820 000,00 zł.

7. Miejsce udostepnienia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl, w zakładce Dokumenty – : „Dokumenty konkursowe do pobrania”

8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

a) wskaźnik rezultatu: liczba przedstawicieli sektora rybackiego, którzy skorzystali w pierwszym roku po zakończeniu operacji z powstałej infrastruktury

b) wskaźnik produktu: liczba obiektów poddanych interwencji.