+ 48 690 333 735

RLGD „JURAJSKA RYBA” przypomina wszystkim naszym Beneficjentom o obowiązku składania 
do Samorządu Województwa Śląskiego sprawozdań rocznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po roku, w którym beneficjent otrzymał płatność końcową.

Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r., pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2020 r.


Obowiązek sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji wynika z art. 25 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015, poz. 1358 z późn. zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 2076).

Obowiązującym na dzień 02.01.2023 wzorem sprawozdania rocznego / końcowego, jest wersja 6z do pobrania poniżej.

Sprawozdanie : http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2023/01/Sprawozdanie.docx

Instrukcja: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2023/01/Instrukcja-do-sprawozdania.docx