+ 48 690 333 735

W związku z umieszczeniem w dniu 01.02.2022 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej RLGD pt.: „Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów z terenu RLGD „Jurajska Ryba” oraz promowanie ryb jako produktu lokalnego”, informujemy, że w dniu 15.04.22r Biuro RLGD „Jurajska Ryba” złożyło wniosek o dofinansowanie, który przekazany zostanie do oceny Rady Programowej Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”

Wniosek złożony został w ramach:

Celu ogólnego nr 1 Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD „Jurajska Ryba”,

Celu szczegółowego nr 1.2 Nowe oraz rozwijające się rynki zbytu produktów rybackich RLGD „Jurajska Ryba”, oraz

Przedsięwzięcia P.1.2.2Tworzenie sieci współpracy gospodarczej, społecznej i/lub naukowej o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.