+ 48 690 333 735

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Jurajska Ryba”

Ogłasza

KONKURS nr 1/2022/I

Na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.3.2

UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE RYBACKIM I POZA NIM ORAZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Cel 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, § 2 pkt. 2 – Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Zakres tematyczny operacji :

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub

c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk

1. Termin i miejsce składania wniosków.

31.03.2022r. – 15.04.2022 r.

Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach : Poniedziałek, Środa, Czwartek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-16.00, Piątek 8.00-13.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników. Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

2. Forma wsparcia : Refundacja

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.), jednak nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

3. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi :

a) być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, tzn. z celem ogólnym 1: Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD „Jurajska Ryba”; z celem szczegółowym 1.3: Przedsiębiorczy i mobilni pracownicy sektora rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz z przedsięwzięciem 1.3.2 : Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych.

b) realizować wskaźniki określone w LSR,

c) spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:

– zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników

– jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

d) spełniać inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”.

– wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego

– promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, gwarancję dostępności dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

– Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

4. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. jurajskaryba.pl . W konkursie obowiązują Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 137

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych)

5. Informacja o wymaganych dokumentach.

a) wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.

b) upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

6. Limit środków dostępnych w naborze : 750 000,00 zł.

7. Informacje dodatkowe: W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi 150 000,00 zł

Przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy zachować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze”, które umieszczone zostały w zakładce : „Dokumenty konkursowe”

8. Informacje dodatkowe: Operację należy zrealizować oraz złożyć wniosek o płatność do dnia

31 marca 2023 roku !!!

9. Miejsce udostepnienia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl, w zakładce : „Dokumenty konkursowe”

10. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

– wskaźnik produktu: liczba operacji pozwalających utrzymać dotychczasowe miejsca pracy

– wskaźnik rezultatu: liczba utrzymanych miejsc pracy

Załączniki:

Formularz Wniosku o Dofinansowanie (aktualizacja 06.04.22): http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/04/4.2_inne_WoD_6z-3.xlsx  

Instrukcja wypełnienia Wniosku o Dofinansowanie (aktualizacja 06.04.22r): http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/04/42_inne_IW_WoD_6z-1.docx

Biznes Plan (aktualizacja 06.04.22r) http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/04/42_inne_Biznesplan_6z-1.doc

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/07/doprecyzowane_zasady_konkurencyjności.06.21.pdf

Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/11/Oświadczenie-dotyczące-realizacji-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji.odt

Oświadczenie do wniosku dotyczące niezakończenia operacjihttp://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/11/Oświadczenie-do-wniosku-dotyczące-niezakończenia-operacji.docx

Oświadczenie do wniosku dotyczące zachowania celu operacji: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/04/oświadczenie-cel-operacji.odt

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela, wyrażające zgodę na realizację operacji: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/04/42_inne_Oświadczenie_współwłaściciela_6z.docx

Lokalne kryteria wyboru operacji:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/11/LOKALNE-KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI.pdf

Klauzula RODO :http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/02/Klauzula-RODO-do-WoD-Oświadczenie-reprezentanta-wnioskodawcy-beneficjenta-będącego-osobą-fizyczną.docx

Wszystkie zaktualizowane od Kwietnia 22r. dokumenty znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych