+ 48 690 333 735

„Jurajska Ryba” przypomina że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Beneficjenci Programu Operacyjnego zobowiązani są do składania sprawozdań z realizacji operacji.

1. Sprawozdanie końcowe składa się wraz z wnioskiem o płatność.

2. Sprawozdanie roczne składa się w terminie do dnia 31 STYCZNIA  każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej.

Wzory sprawozdań dla Beneficjentów dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

(wersja obowiązująca od 29.12.2020r)