+ 48 690 333 735

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pt: „PODWODNY ŚWIAT”

1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie „Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba” z siedzibą w Przyrowie ul. Rynek 17

2. Temat i technika prac

Do stworzenia prac, inspiracją muszą być ryby lub inne wodne stworzenia. W grę wchodzą prace z zakresu grafiki, rzeźby, płaskorzeźby, a także kolaże i inne techniki własne.

3. Terminy

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.09.2021r. do 30.09.2021r. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do dnia 30.09.2021r tj. czwartek, do godziny 14:00 na adres: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów.

4. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu objętego LSR (tj. Gminy: Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Janów, Żarki, Lelów, Irządze, Szczekociny, Żytno) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych

– Prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

– Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę

– Każda praca powinna zostać opisana: imię i nazwisko autora, klasa

– Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje nauczyciel / rodzic / opiekun prawny.

– Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

– Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom.

– Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Organizator powołuje komisję konkursową. Komisja konkursowa w każdej kategorii wiekowej przyznaje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i najciekawsze prace konkursowe

Zdobywcy nagród i wyróżnień zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w przeciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu, na numer telefonu wskazany przez nich w karcie zgłoszenia do konkursu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia do konkursu.

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/09/karta-zgłoszenia-do-konkursu.pdf