+ 48 690 333 735

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 22 Czerwca 2020r. (Poniedziałek) o godzinie:

13.00 – pierwszy termin

13.15 – drugi termin (zgodnie z § 13 ust. 3 statutu RLGD „Jurajska Ryba”)

Miejsce spotkania: Sala OSP w Przyrowie, ul. Częstochowska 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza spotkania, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja o pracy Zarządu za rok 2019

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za rok 2019

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Jurajska Ryba”

12. Podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika

13. Wolne wnioski i zapytania

14. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały dotyczące WZC będą dostępne w siedzibie RLGD „Jurajska Ryba”.

Informujemy również, że przed rozpoczęciem obrad WZC, członkowie RLGD „Jurajska Ryba” mogą uiścić zaległe składki członkowskie za 2019 rok oraz składki na rok 2020.

Prosimy o niezawodne przybycie.