+ 48 690 333 735

W dniu 21.01.2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały nowe wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020.

Dokumenty obowiązują od dnia 21.01.2019 r.

Dokumenty można znaleźć pod adresem: https://mgm.gov.pl

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zobowiązani są na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, do składania sprawozdań rocznych oraz końcowych.

Beneficjent przekazuje sprawozdania instytucji pośredniczącej w następujących terminach:
a) końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową,
b) roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej, chyba że w umowie o dofinansowanie, określono inny termin.

W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, beneficjent sporządza pierwsze sprawozdanie za cały dotychczasowy okres realizacji operacji.