+ 48 690 333 735

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów zainteresowanych realizacją operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na bezpłatne szkolenie w zakresie:n

WSPIERANIE DYWERSYFIKACJI ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA LUB UTRZYMANIA MIEJSC PRACY NIE ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ RYBACKĄ

UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE RYBACKIM ORAZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM AKWAKULTURY I RYBOŁÓWSTWA

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKTORA RYBACKIEGO

Szkolenie to będzie miało na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki w zakresie określonym w naborze. Szkolenie poprowadzi zewnętrzny szkoleniowiec.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” w Przyrowie ul. Rynek 17, w dniu 29 Listopad 2019r (piątek) o godz. 10:00. 

Serdecznie zapraszamy.