+ 48 690 333 735

Na podstawie § 7 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba”.

Termin posiedzenia: 05.07.2019r., godz. 12.00

Miejsce posiedzenia: Siedziba RLGD „Jurajska Ryba”, Przyrów ul. Rynek 17

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Wybór sekretarza posiedzenia;

3. Wybór Przewodniczącego Rady Programowej;

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Programowej;

5. Zapoznanie Członków Rady Programowej z Regulaminem Rady;

6. Wolne wnioski i zapytania;

7. Zamknięcie posiedzenia.

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

Termin posiedzenia: 05.07.2019r., godz. 12.30

Miejsce posiedzenia: Siedziba RLGD „Jurajska Ryba”, Przyrów ul. Rynek 17

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Wybór sekretarza posiedzenia;

3. Rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru z terminu 20.05-03.06.2019, oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania:

Przedsięwzięcie P1.1.2 – „Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa w sektorze rybackim”.

Przedsięwzięcie P1.2.1 – „Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych”.

Przedsięwzięcie P2.1.2 – „Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

Przedsięwzięcie P1.1.3 – „Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych”.

Przedsięwzięcie 1.3.1 „Rozpoczynanie działalności gospodarczej w sektorze rybackim”.

4. Wolne wnioski i zapytania;

5. Zamknięcie posiedzenia.

Panel logowania dla Radnego, aplikacja Omikron:https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=503500d591bbecffa7b208d9544b96bf&&c=1&&d=1&&osoba=