+ 48 690 333 735

W dniu 05 Kwietnia 2019r w hotelu „Amazonka” w Zawadzie Pilickiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. WZC zwołane zostało na godzinę 13:00 – I termin, w przypadku braku quorum wyznaczono II termin na godzinę 13:15, zgodnie z zachowaniem postanowień Statutu. W spotkaniu uczestniczyło 41 członków Stowarzyszenia.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu RLGD „Jurajska Ryba” – P. Robert Nowak, który przywitał wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.

W dalszej części spotkania Pan Prezes przedstawił wszystkim zgromadzonym podsumowanie z działalności Zarządu i Biura RLGD „Jurajska Ryba” za kończącą się kadencję 2015-2019. Przewodniczący Rady Programowej podziękował Radnym za poświęcony czas i zaangażowanie w związku z przeprowadzaniem ocen wniosków w licznych naborach. Głos zabrała również Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiając sprawozdanie z posiedzeń Komisji i dziękując wszystkim za współpracę.

W trakcie spotkania Walnego Zebrania Członków, podjęte zostały następujące uchwały:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2018.

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

w sprawie wyboru Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”,

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

w sprawie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Jurajska Ryba”

W linku przedstawiamy zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju RLGD „Jurajska Ryba” http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/04/LSR-obowiązuje-od-05.04.2019.pdf

Kolejnym równie ważnym punktem spotkania był wybór nowego składu Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, który poprowadzi nasze Stowarzyszenie przez kolejne cztery lata nowej kadencji. W nowo wybranym Zarządzie zachował się trzon poprzedniego i wybrani zostali: Gustaw Piśkiewicz, Robert Nowak, Krzysztof Molenda, Klemens Podlejski, Zbigniew Oduliński, Mirosław Nowak, Jacek Marczyński, Elżbieta Ślęzak -Zawadzka, Gwidon Jelonek, Edward Moskalik. Do składu Rady Programowej weszli: Gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Żytno, Gmina Szczekociny, Gmina Irządze, Agnieszka Kuta-Janikowska, Joanna Ścigaj, Paulina Kępska, Michał Fiuty, Ryszard Miszczyk, Robert Skalski, Alojzy Kuczera, Jan Gil, Ryszard Sosnowski, Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg” , Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny. Do Komisji Rewizyjnej : Sylwia Kozioł, Dariusz Czyż, Robert Deska, Krzysztof Majda.

Odchodzącym Członkom poprzedniego Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w sprawne funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia, a nowym życzymy samych, wspólnych sukcesów i zadowolenia z pełnionej funkcji.