+ 48 690 333 735

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 05 Kwietnia 2019r. (Piątek) o godzinie:

13.00 – pierwszy termin

13.15 – drugi termin (zgodnie z § 13 ust. 3 statutu RLGD „Jurajska Ryba”)

Miejsce Spotkania: Hotel „Amazonka” Zawada Pilicka 130, Gmina Irządze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza spotkania, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja o pracy Zarządu za rok 2018 oraz za mijającą kadencję 2015-2019r.

6. Przedstawienie wyników ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzonej w 2018r.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za

rok 2018.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za rok 2018

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Jurajska Ryba”

13. Przerwa obiadowa

14. Wybór Członków Zarządu RLGD „Jurajska Ryba”

15. Wybór członków Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba”

16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej RLGD „Jurajska Ryba”

17. Wolne wnioski i zapytania

18. Zakończenie posiedzenia

Wszystkie materiały dotyczące WZC będą dostępne w siedzibie RLGD „Jurajska Ryba”.

Informujemy również, że przed rozpoczęciem obrad WZC, członkowie RLGD „Jurajska Ryba” mogą uiścić zaległe składki członkowskie za 2018 rok oraz składki na rok 2019.

Prosimy o niezawodne przybycie.